Звіт емітента цінних паперів за 2016 рік

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                                                              Титульний аркуш

Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.

 

Директор Карпенко Тамара Володимирiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 28.04.2016
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЗАГРАВА»
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23153143
4. Місцезнаходження емітента 04119 м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Якiра, б. 13-Б
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (044)207-47-16 (044)207-47-17
6. Електронна поштова адреса емітента tv1@tv1.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у №81 Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»  

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

 

3. Річна інформація розміщена насторінці www.fbc.net.ua в мережі Інтернет 28.04.2017
  (адреса сторінки) (дата)


Зміст

 
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
  1. 34. Примітки— Товариство не брало участi у створеннi юридичної особи.

— Посада корпоративного секретаря Статутом не передбачена;

— Рейтингова оцiнка  не проводилася , оскiльки у Статутному капiталi державна частка вiдсутня, Товариство стратегiчне значення для економiки не має, монопольне становище не займає.

— Iнформацiю про засновникiв Приватнi акцiонернi товариства не надають;

— Iнформацiя про дивiденди — дивiденди не нараховувались та не сплачувались;

— Iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується ємiтент, приватнi акцiонернi товариства не надають

— Нiякi iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало;

— Iнформацiя про викуп власних акцiй  (продаж ранiше викуплених власних акцiй) протягом звiтного перiоду — викупу власних акцiй ( продажу ранiше викуплених власних акцiй) протягом звiтного перiоду не було;

-Опис бiзнесу Приватнi акцiонернi товариства не надають;

— Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї, а також Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюється тому що дiяльнiсть ПрАТ не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi та не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води.

— Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiввiдсутня, оскiльки борговi цiннi папери не випускались;

— Товарисво не є iмiтентом iнших сертифiкатiв, облiгацiй, та сертифiкатiв ФОН;

-Товарисво не є iмiтентом похiдних цiнних паперiв;

— Приватнi акцiонернi товариства не надають текст аудиторського висновку;

— Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв;

— Звiт про стан об’єкта нерухомостi не складався, у зв`язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

— Iнформацiя про осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента не надається у зв`язку з вiдсутнiстю таких осiб.

— Iнформацiя прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня тому що таке рiшення не приймалося;

— Iнформацiя прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня тому що таке рiшення не приймалося.

Примiтка: у 2016р. директором Товариства були:

— по 01.02.2016р. директор Ботiна Олена Iванiвна;

— з 02.02.2016р. по 07.04.2016р. тимчасово виконуюча обов’язки директора  Шумських Анна Василiвна;

— з 08.04.2016р. по 15.07.2016р. директор  Шлакак Олександр Миколайович;

— з 18.07.2016р. по 12.12.2016р. тимчасово виконуюча обов’язки директора  Шумських Анна Василiвна;

— з 13.12.2016р. по теперiшнiй час директор Карпенко Тамара Володимирiвна.

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) ААБ № 259698
3. Дата проведення державної реєстрації  23.05.1995
4.Територія (область)  м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)  750.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 57
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
59.11  ВИРОБНИЦТВО КIНО- ТА ВIДЕОФIЛЬМIВ, ТЕЛЕВIЗIЙНИХ ПРОГРАМ
 59.14  ДЕМОНСТРАЦIЯ КIНОФIЛЬМIВ
 60.20  ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ТЕЛЕВIЗIЙНОГО МОВЛЕННЯ
10. Органи управління підприємства Акцiонернi товариства не надають iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ «УКРСИББАНК», м. Харків
2) МФО банку  351005
3) Поточний рахунок  26008503563700
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті Фiлiя ПАТ АБ «Пiвденний», м.Київ
5) МФО банку  320917
6) Поточний рахунок  26008301711002

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Супутникове (телебачення) мовлення Серія HР №00243-м 12.09.2014 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 31.03.2021
Опис Ліцензія на мовлення. Для мовлення в багатоканальних телемережах та для багатоканального мовлення. Територія розповсюдження програми — Україна і інші країни Європи в межахзони впевненого прийому сигналу з супутника.

Адреса студії: вул. Якіра, будинок 13-б, місто Київ.

Періодичность, час та обсяги мовлення — 24 години на добу.

Логотип: «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ».

Рішення про видачу ліцензії: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 820 від 28.08. 2014 року.

Товариство планує продовжити даний вид діяльності та продовжити термін дії ліцензії після її закінчення.

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

1) посада Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карпенко Тамара Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи    д/н
4) рік народження** 1968
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державна телерадiокомпанiї «Всесвiтня служба  «УТР». заступник генерального директора з iнформацiйної та мiжнародної дiяльностi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 13.12.2016 3 роки

9) опис    Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Обрана на посаду 12.12.2016р.(вступила в повноваження 13.12.2016р.) замість Шумських Анни Василівни терміном на 3 (три) роки.

Посади за останнi п’ять рокiв: першого заступника директора, директора, заступника генерального директора, заступника генерального директора з iнформацiйної та мiжнародної дiяльностi  Державної телерадiокомпанiї «Всесвiтня служба  «УТР». Акцiями Товариства не володiє. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Повноваження та обов’язки: вирiшує усi питання господарської дiяльностi стосовно реалiзацiї економiчних i соцiальних iнтересiв акцiонерiв та одержання прибутку; вiд iменi товариства укладає договори(контракти), необхідні для господарської діяльності Товариства; без довiренностей виконує дiї вiд iменi товариства; здiйснює керiвництво i управлiння поточною дiяльностю товариства; приймає та звiльняє працiвникiв апарату управлiння та керiвникiв структурних пiдроздiлiв; звiтує на загальних зборах акцiонерiв та засiданнях наглядової ради за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi товариства; має права стимулювання працiвникiв, щодо пiдвищення продуктивностi працi, зниження непродуктивних витрат i враховуючи кiнцевi пiдсумки дiяльностi товариства; пiдписує вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього; має право здiйснувати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами товариства. 

 

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шумських Анна Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи    д/н
4) рік народження** 1985
5) освіта** вища, Донецький національний університет економіки і торгівлі, спеціальність — фінанси
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ «Донінформцентр», головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 07.11.2014 безстроково

9) опис    Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер ТОВ «Централь буд», головний бухгалтер ТОВ «Донінформцентр».

Посади на iнших пiдприємствах не займає. Володіє акціями Товариства в розмірі 9,33333%.

Повноваження та обов’язки:здiйснення оперативного i бухгалтерського облiку результатiв дiяльностi товариства, визначає, формулює, планує, здiйснює, i координує органiзацiю бухгалтерського облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.Забеспечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi товариства i в його пiдроздiлах. Контролює складання та своєчастнiсть надання фiнансової i податкової звiтностi товариства. Органiзує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, витрат на виробництво, платежiв до бюджету. Надає методичну допомогу спiвробiтникам бухгалтерiї з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та економiчного аналiзу.

Протягом року змін не було.

 

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шкiря Дмитро Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 993535 11.05.2004 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку
4) рік народження** 1988
5) освіта** Київський нацiональний Унiверситет iм. Шевченко, менеджмент органiзацiї
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Єдине мiсце роботи з червня 2007року i по цей час -ТОВ «Укрбус» — заступник директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.09.2015 на три роки

9) опис    Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений на посаду 04.09.2015р. замість Кель Андрія Петровича. Змін протягом року не було.

Посади за останнi п’ять рокiв: ТОВ «Укрбус» (04119 м. Київ, вул. Якіра, будинок 13-Б) — заступник директора (по теперiшнiй час). На інших підприємствах обіймає посаду ТОВ «Укрбус» (04119 м. Київ, вул. Якіра, будинок 13-Б) — заступник директора.

Акцiями Товариства не володiє.

Повноваження та обов’язки:  затвердження в межах своєї компетенцiї, визначеної цим Статутом, положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства; — пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; — прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Виконавчого органу; — прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; — прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; — прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; — затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; — обрання та вiдкликання повноважень Виконавчого органу Товариства; — затвердження умов трудового договору (Контракту), який укладатиметься з Виконавчим органом, встановлення розмiру його винагороди, пiдписання з Виконавчим органом договору (Контракту). Вiд iменi Наглядової ради контракт з Виконавчим органом пiдписує Голова Наглядової ради; — прийняття рiшення про вiдсторонення Виконавчим органом вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження в разi тимчасової вiдсутностi, вiдсторонення або дострокового звiльнення (вибуття) з посади; — обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом <Про акцiонернi Товариства>; — обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. — визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону <Про акцiонернi товариства>; — визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; — вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, — погодження пропозицiї Виконавчим органом про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй, представництв, затвердження положень про них; — вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону <Про акцiонернi товариства>, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; — прийняття рiшення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; — визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; — прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; — надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону <Про акцiонернi товариства>, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статей 64 i 65 Закону <Про акцiонернi товариства>; — визначення перелiку вiдомостей, якi є комерцiйною таємницею та iнформацiєю з обмеженим доступом. -iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю Товариства. — прияняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чиним законодавством України. Порядок прийняття таких рiшень визначений Положенням про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада має право: — отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; — залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; — iнiцiювати у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; — розглядати квартальнi, пiврiчнi та рiчнi звiти Виконавчого органу, результати перевiрки та висновки Ревiзiйної комiсiї та прийняття по ним рiшень; — залучати на договiрних засадах аудиторськi органiзацiї, експертiв, а також окремих фахiвцiв для проведення перевiрок фiнансового-господарської дiяльностi Товариства; — проводити перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; — iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв; — заслуховувати поточнi звiти Правлiння Товариства та складання висновкiв по них; — в разi загрози неплатоспроможностi Товариства, прийняття рiшення вiдповiдно до закону «Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом» про звернення до суду про порушення справи про банкрутство та доручення Виконавчому органу Товариства звернутися до суду з вiдповiдною заявою; — приймати рiшення про продаж акцiй, якi не повнiстю оплаченi акцiонером у встановлений умовами емiсiї строк.

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Темнік Дмитро Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи    д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Донецький  національний технічний  унiверситет, факультет «Енергомеханіка», інженер

 

 

6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор з розвитку ТОВ «ВО «IЛIТАШ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.09.2015 на три роки

9) опис    Посадова особе не дала згоди на розкриття своїх паспортних данних. Обраний на посаду 04.09.2015р. замість Прик Ірини Олександрівни. Змін протягом року не було.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Акцiями Товариства володiє  розмiрi 6,666667%.

Посади за останнi п’ять рокiв: начальник IT вiддiлу  ТОВ «АЛЬТЕРА-ГРУП», начальник IT вiддiлу ТОВ «СХIДНО-УКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС», директор з розвитку ТОВ «ВО «IЛIТАШ», заступник директора з розвитку ТОВ «ЛІГА ІНФО» (по теперiшнiй час), 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 36-Б. На інших підприємствах обіймає посаду заступника директора з розвитку ТОВ «ЛІГА ІНФО» 04119, м. Київ, вул. Білоруська, буд. 36-Б.

Як член наглядової ради має наступнi повноваження та обов»язки : за дорученням голови наглядової ради повiдомляє всiх членiв наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань наглядової ради ради; забеспечує голову та членiв наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї,яка адресована наглячдовiй  радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi наглядовою радою та забезпечує iх надання членам наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння товариства; веде протоколи засiдань наглядової ради; iнформує всiх членiв наглядової ради про рiшення, прийнятi наглядовою радою шляхом заочного голосування; зберiгає документи наглядової ради. Виконує вказiвки та розпоряждення голови наглядової ради.

1) посада Ревізор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коровниченко Наталія Едуардівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи    д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник фінансової служби ТОВ «ВО «Іліташ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 29.04.2014 на три роки

9) опис    Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товаиства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Останні 5 років обіймала посади: директор, єкономіст, заступник директора з економіки, заступник директора, начальник фінансової служби, начальник фінансової служби ТОВ «ВО «Іліташ», начальник фінансової служби ТОВ «ЛІГА ІНФО» м. Київ, вул. Білоруська, буд.36-Б. Обіймає посаду на інших підприємствах: начальник фінансової служби ТОВ «ЛІГА ІНФО» м. Київ, вул. Білоруська, буд.36-Б.

 Повноваження та обов’язки:Ревiзор при здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства перевiряє:

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам;

3) своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

4) дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядженням майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;

5) своєчаснiсть та правильнiсть вiдображення бухгалтерського облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку;

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;

7) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства;

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

Протягом року змін не відбувалось.

1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кель Андрій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи    д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник генерального директора ТОВ ВО «Іліташ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.09.2015 на три роки

9) опис    Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Обраний на посаду 04.09.2015р. замість Шкіря Дмитра Ігоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом року змін не відбувалось.

Посади за останнi п’ять рокiв: головний бухгалтер, заступник фінансового директора — фінансовий контролер, заступник генерального директора ТОВ «Іліташ», заступник директора ТОВ «ЛІГА ІНФО» (по теперiшнiй час)  (04119, м.Київ, вул. Білоруська, буд.36-Б).

Акцiями Товариства не володiє. На інших підприємствах обіймає посади: заступник директора ТОВ «ЛІГА ІНФО» (04119, м.Київ, вул. Білоруська, буд.36-Б).

Як член наглядової ради має наступнi повноваження та обов»язки : за дорученням голови наглядової ради повiдомляє всiх членiв наглядової ради про проведення чергових та позачергових засiдань наглядової ради ради; забеспечує голову та членiв наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї,яка адресована наглячдовiй  радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi наглядовою радою та забезпечує iх надання членам наглядової ради та iншим посадовим особам органiв управлiння товариства; веде протоколи засiдань наглядової ради; iнформує всiх членiв наглядової ради про рiшення, прийнятi наглядовою радою шляхом заочного голосування; зберiгає документи наглядової ради. Виконує вказiвки та розпоряждення голови наглядової ради.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Карпенко Тамара Володимирівна д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Шумських Анна Василівна д/н 7 9.33333333333 7 0 0 0
Голова Наглядової ради Шкiря Дмитро Iгорович ВВ 993535 11.05.2004 Ворошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Темнік Дмитро Борисович д/н 5 6.66666666667 5 0 0 0
Ревізор Коровниченко Наталія Едуардівна д/н 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Кель Андрій Петрович д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 12 16 12 0 0 0

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів 100
Опис Порядок денний:

 

1.  Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборiв.

2.  Обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї.

3.  Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства. Основнi напрямки роботи у 2016 роцi.

4.  Звiт Наглядової ради про роботу у 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.

5.  Звiт Ревiзора Товариства про роботу у 2015 роцi  та його висновки з фiнансової звiтностi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.

6.  Затвердження рiчного звiту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДIОКОМПАНIЯ «ЗАГРАВА» за 2015рiк.

7.  Про покриття збиткiв ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».

8.  Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв.

 

Пропозицiй щодо порядку денного не надходило.

 

1. По першому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Обрати: головою загальних зборiв — Шумських А.В. та секретарем загальних зборiв — Молодчика Є.О.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

2. По другому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Обрати: головою лiчильної комiсiї — Бистрова А.В. та учасниками лiчильної комiсiї — Виноградову О. А. та Темника Д.Б.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

3. По третьому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Затвердити звiт Виконавчого органу за 2015  рiк та затвердити основнi напрями Товариства на 2016 рiк.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

4. По четвертому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Визнати позитивною роботу Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк та затвердити оголошений звiт Наглядової ради.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

5. По п’ятому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2015 р. Прийняти до уваги зауваження Ревiзора та не допускати зазначених помилок у бухгалтерському облiку Товариства у майбутньому.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

6. По шостому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Затвердити рiчний звiт ПрАТ «УНТ «Заграва»  за 2015 рiк.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

 

7. По сьомому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Збиток, отриманий за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк  у сумi 5 523 тис.грн.покрити прибутками наступних перiодiв.

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

 

8. По восьмому питанню порядку денного прийнято наступне рiшення:

Попередньо схвалити укладення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року вiд  цiєї дати, а саме: договорiв  постачання, купiвлi-продажу, виконання робiт, надання послуг, договорiв оренди, та iнших договорiв, укладення яких пов’язане з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, вартiсть яких перевищує 2 200 000,00грн. (два мiльйона двiстi тисяч гривень) кожний. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв складає 4 400 000,00грн. (чотири мiльйони чотииста тисяч гривень).

Голосували: «за» — 75 голосiв; «проти» — немає; «утримались» — немає. (100 %)

Рiшення прийняте одноголосно.

 

 

 

 

 

  1. X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06.10.2004 287/10/1/2004 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000138705 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 10.00 75 750.00 100.000000000000
Опис Рiшення про додатковий випуск акцiй протягом звiтного перiоду не приймалось. На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється.Товариство заяв для включення цiнних паперiв до лiстингу фондових бiрж не подавало.

 

 

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
1.Виробничого призначення 2485.000 2317.000 0.000 0.000 2485.000 2317.000
— будівлі та споруди 421.000 394.000 0.000 0.000 421.000 394.000
— машини та обладнання 335.000 428.000 0.000 0.000 335.000 428.000
— транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— інші 1729.000 1495.000 0.000 0.000 1729.000 1495.000
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
— інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 2485.000 2317.000 0.000 0.000 2485.000 2317.000


Пояснення :
Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби виробничого призначення в сумi 6748 тис грн за первiсною ватiстю, знос складає 4431 тис грн, основнi засоби по залишковiй вартостi складають 2317 тис грн:

— будинки та споруди:

первiсна вартiсть — 535 тис. грн.;

знос —   141 тис. грн;

залишкова вартiсть — 394 тис. грн;

ступiнь зносу -26,36 %; ступiнь використання — 100%.

Термiн використання — вiд 15 до 20 рокiв згiдно облiкових оцiнок Товариства; умови використання — вiдповiдно до технiчних параметрiв з обов’язковим перiодичним обстеженням з метою оцiнки їх технiчного стану та паспортизацiї, а також прийняття обгрунтованих заходiв до забезпечення надiйностi та безпеки при подальшiй експлуатацiї.

— машини та обладнання:

первiсна вартiсть — 1840 тис. грн.;

знос —   1412 тис. грн;

залишкова вартiсть —  428 тис. грн;

ступiнь зносу -76,74 %; ступiнь використання -100 %.

Термiн використання — вiд 5 до 7 рокiв згiдно облiкових оцiнок Товариства; умови використання — вiдповiдно до технiчних параметрiв з обов’язковим перiодичним обстеженням з метою оцiнки їх технiчного стану та паспортизацiї, а також прийняття обгрунтованих заходiв до забезпечення надiйностi та безпеки при подальшiй експлуатацiї.

— iншi:

первiсна вартiсть 4373 тис. грн.;

знос —   2878 тис. грн;

залишкова вартiсть —  1495 тис. грн;

ступiнь зносу -65,81%; ступiнь використання — 100%.

Термiн використання — вiд 3 до 5 рокiв згiдно облiкових оцiнок Товариства; умови використання — вiдповiдно до технiчних параметрiв з обов’язковим перiодичним обстеженням з метою оцiнки їх технiчного стану та паспортизацiї, а також прийняття обгрунтованих заходiв до забезпечення надiйностi та безпеки при подальшiй експлуатацiї.

Товариством взято в операцiйну оренду не житлове примiщення пiд офiс площею 672,7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Якiра, б.13-Б.

Також товариством передано в суборенду примiщення пiд офiс площею 70 кв.м за цiєю ж адресою.

Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 457 тис грн, в т.ч.

-машини та обладнання — 225 тис грн

— iнструменти, прилади, iнвентар -15тис.грн.

— малоцiннi необоротнi матерiальнi активи — 217 тис.грн.

До придбаних основних засобiв групи:

«машини та обладнання» вiдносяться: системнi блоки та інша телевізійна техніка.

«інструменти, прилади, інвентар (меблі)» — меблі.

«Малоцінні необоротні матеріальні активи» — прилади та інші засоби, термін використання яких більше одного року та віртість яких складає до 6 тис.грн.

Протягом року  вибули основнi засоби у сумі 353 тис. грн. за первісною вартістю, знос 353 тис.грн., відповідно залишкова вартість відсутня.

Всi основнi засоби використовуються за призначенням.

Обмежень на використання основних засобiв не має, оформлених у заставу основних засобiв не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -27912 -23880
Статутний капітал (тис.грн.) 1 1
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1 1
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов’язання — Поточні зобов’язання — Забезпечення наступних виплат  і платежів — Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-27912.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(1.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.

  1. 3
    . Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 1072.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 1072.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 36.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 4514.00 Х Х
Інші зобов’язання Х 29539.00 Х Х
Усього зобов’язань Х 35161.00 Х Х
Опис Зобов’язання товариства складають лише поточнi в сумi 35161 тис грн:

-векселi виданi — 1072 тис грн

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги — 26 446 тис грн

-за розрахунками з бюджетом — 36 тис грн

-за розрахунками зi страхування — 6 тис грн

-з оплати працi — 58 тис грн

— аванси одержанi  — 107 тис.грн.

-iншi поточнi зобов’язання — 7436 тис грн.

 

Векселi виданi на кiнець звiтного року становить —  1072 тис.грн.

 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками за товари, роботи , послуги в сумi 26 446 тис грн — це заборгованiсть перед:

ТОВ «Агро iндастрi» — 157 тис.грн.

ТОВ «Аеро Констракт Iнжинiринг» — 306 тис.грн.

ТОВ «Аеро Трейдiнг Компанi» — 128 тис.грн.

ТОВ «Боско тренд» — 142 тис.грн.

ТОВ «Гранд капiтал» — 643 тис.грн.

ТОВ «Евро маркетинг» — 133 тис.грн.

ТОВ «Чайка всесвiт плюс» — 124 тис.грн.

ТОВ «ВО Iлiташ» — 10 753 тис грн

ПП «Фiрма «Хелп» — 3146 тис грн

ТОВ «Сезам-2007» — 1478 тис.грн.

ПрАТ «Донмашобладнання» — 622 тис грн

ТОВ «Контракт Iндастрi» — 464 тис грн

ТОВ «Альфара» — 139 тис грн

ТОВ «Донбудкомплект» — 271 тис грн

ТОВ «Канремторг» — 112 тис грн

ТОВ «Донiнформцентр» — 65 тис грн

ТОВ «Укрзовнiшiнформ» — 98 тис.грн

Мiжнародний медiа центр СТБ — 312тис.грн

ТОВ «Омикрон плюс» — 374тис.грн.

-Iншi дрiбнi кредитори сумами менш нiж 50 тис.грн на загальну суму 1 947 тис грн.

Кредиторська заборгованiсть перед iноземними постачальниками за товари, роботи , послуги в сумi  5 032 тис грн — це заборгованiсть перед  компанiєю Reuters Eastem Europe Limited — 392 тис.грн. та Sрасе — Сommunication  — 4 640 тис.грн.

 

Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом в сумi 36 тис грн:

-розрахунки по ПДФО — 6 тис грн

-розрахунки з ПДВ — 30 тис грн

 

Заборгованiсть по розрахункам зi страхування в сумi 6 тис грн ( розрахунки  по єдиному соцiальному внеску).

 

Заборгованiсть на кiнець року з оплати працi за грудень мiсяць  2016р.-58 тис.грн.

Аванси, одержанi вiд дрiбних кредиторiв, склали суму 107 тис.грн.

Iншi поточнi зобов’язання в сумi 7436 тис грн складаються з:

— заборгованiсть з отманої поворотньої фiнансовї допомоги —  4 514тис.грн., а саме:

ПрАТ «Бетон Нова » — 1 020 тис.грн.

ТОВ «Бетон Нова Iнтернешнл» -3 280 тис.грн.

ТОВ «Iлiташ» — 77 тис.грн.

ТОВ «Донiнформцентр»» — 15тис.грн.

ТОВ «Схiдно -Український альянс» — 35тис.грн.

Торговельний будинок «Юзовський» — 87 тис.грн.

— iншi зобов’язання за розрахунками з iноземними кредиторами у сумi 2 873 тис.грн.  це заборгованiсть перед компанiєю Grande Services Finance, LTD

-податковий кредит — 47 тис. грн.

— зобов’язання за розрахунками з пiдзвiтними особами — 2 тис.грн.

 

 


  1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

1 2 3 4 5
1 29.04.2016 4400.000 8964.000 49.08523000000
Опис Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 29 ківтня 2016р, було прийняте рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якi вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року вiд  цiєї дати, а саме: договорiв  постачання, купiвлi-продажу, виконання робiт, надання послуг, договорiв оренди, та iнших договорiв, укладення яких пов’язане з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, вартiсть яких перевищує 2 200 000,00грн. (два мiльйона двiстi тисяч гривень) кожний. При цьому гранична сукупна вартiсть таких правочинiв складає 4 400 000,00грн. (чотири мiльйони чотииста тисяч гривень). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансовї звітності складає 8 964 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 49,085%. Загальна кількість голосуючих акцій 75 шт., кількість голосуючий акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 75 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» складає 75 шт., «проти» — немає.

Рiшення прийняте одноголосно.

 

 


XIV
. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
01.02.2016 03.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
07.04.2016 10.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.07.2016 18.07.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.12.2016 13.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 3 2
2 2015 2 1
3 2016 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

 

 

 

 

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
кількість членів наглядової ради — акціонерів 0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0
кількість членів наглядової ради —  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради —  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради —  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради —  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0


Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть)

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?4

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н д/н

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше д/н


Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н


Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення прододатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів Ні Ні Ні Так

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ніТак

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiна вимог до аудиторських фiрм, що здiйснюють обов’язковий аудит

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

  Так Ні
Ревізійна комісія ( ревізор ) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Аудиторська фiрма

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть) нi

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років X
Не визначились

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття:     ;

яким органом управління прийнятий:д\н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д\н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01
Підприємство  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за ЄДРПОУ 23153143
Територія М. КИЇВ за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарюванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КIНО- ТА ВIДЕОФIЛЬМIВ, ТЕЛЕВIЗIЙНИХ ПРОГРАМ за КВЕД 59.11
Середня кількість працівників57
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 04119 м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Якiра, б. 13-Б, т.(044)207-47-16

 

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на «31» грудня 2016 р.

 

Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000 54 44
первісна вартість 1001 104 104
накопичена амортизація 1002 50 60
Незавершені капітальні інвестиції 1005 487 482
Основні засоби 1010 2485 2317
первісна вартість 1011 6624 6748
знос 1012 4139 4431
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 3026 2843
II. Оборотні активи

Запаси

1100 62 62
Виробничі запаси 1101 62 62
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4128 1713
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130 303
з бюджетом 1135 17 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1115 2178
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 550 71
Рахунки в банках 1167 550 71
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 66 78
Усього за розділом II 1195 5938 4406
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 8964 7249

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 1 1
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -23881 -27913
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 -23880 -27912
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600
Векселі видані 1605 1072 1072
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 24811 26446
розрахунками з бюджетом 1620 45 36
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 41 6
розрахунками з оплати праці 1630 98 58
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 107
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 6777 7436
Усього за розділом IІІ 1695 32844 35161
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 8964 7249

 

Станом на 31.12.2016 р. на балансi пiдприємства облiковується декiлька складових необоротних активiв.

Нематерiвльнi активи облiковуються в балансi вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту)БО №8.

Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв  товариством встановлений — прямоленiйний метод.

На балансi товариства облiковуються нематерiальнi активи в сумi 104 тис грн за первiсною вартiстю, знос нематерiальних активiв складає 60 тис грн, залишкова вартiсть нематерiальних активiв — 44 тис грн.

До нематерiальних активiв вiдносяться:

-Лiцензiя — 96 тис грн

-ПП 1С:Пiдприємство 8 — 7 тис грн

-ПП Облiк податку на рекламу — 1 тис грн.

Основнi засоби облiковуються в балансi вiдповiдно до вимог Положення (Стандарту)БО №7.

Метод нарахування амортизацiї основних засобiв  товариством встановлений — прямоленiйний метод.

Лiквiдацiйну вартiсть об’єктiв основних засобiв прийняти рiвною 0 (нуль) грн.

Станом на кiнець звiтного перiоду на балансi товариства облiковуються основнi засоби виробничого призначення в сумi 6748 тис грн за первiсною ватiстю, знос складає 4431 тис грн, основнi засоби по залишковiй вартостi складають 2317 тис грн:

— будинки та споруди:

первiсна вартiсть — 535 тис. грн.;

знос —   141 тис. грн;

залишкова вартiсть — 394 тис. грн;

— машини та обладнання:

первiсна вартiсть — 1840 тис. грн.;

знос —   1412 тис. грн;

залишкова вартiсть —  428 тис. грн;

 

-iнструменти, прилади, iнвентар:

первiсна вартiсть — 238 тис. грн.;

знос —   205 тис. грн;

залишкова вартiсть —  33 тис. грн;

— iншi:

первiсна вартiсть 3552 тис. грн.;

знос —   2141 тис. грн;

залишкова вартiсть — 1411  тис. грн;

 

-малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:

первiсна вартiсть 583 тис. грн.;

знос —   532 тис. грн;

залишкова вартiсть —   51тис. грн;

Товариством взято в операцiйну оренду не житлове примiщення пiд офiс площею 672,7 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Якiра, б.13-Б.

Також товариством передано в суборенду примiщення пiд офiс площею 70 кв.м за цiєю ж адресою.

Протягом року надiйшло основних засобiв на суму 457 тис грн, в т.ч.

-машини та обладнання — 225 тис грн

— iнструменти, прилади, iнвентар -15тис.грн.

— малоцiннi необоротнi матерiальнi активи — 217 тис.грн.

Протягом року  вибули основнi засоби у сумі 353 тис. грн. за первісною вартістю, знос 353 тис.грн., відповідно залишкова вартість відсутня.

Всi основнi засоби використовуються за призначенням.

Обмежень на використання основних засобiв не має, оформлених у заставу основних засобiв не має.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї — це це придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби на суму 482тис.грн.

 

До оборотних активiв вiдноситься:

— запаси — 62 тис.грн.;

-дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги — 1713 тис.грн.;

— аванси видані — 303 тис.грн.

— дебiторська заборгованiсть перед бюджетом — 1 тис.грн.;

-iнша поточна дебiторська заборгованiсть — 2178 тис.грн.;

-грошовi кошти — 71 тис.грн.;

-iншi оборотнi активи — 78 тис.грн

 

На балансi облiковуються виробничi запаси в сумi 62 тис грн:

-сировина та матерiали — 55 тис грн

-МШП — 7 тис грн

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається кожне їх найменування.

Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво, продажу чи iншому вибуттi здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.

До дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 1713 тис грн вiдносяться розрахунки з вiтчизняними покупцями:

ТОВ «Укрзовнішінформ» — 139 тис.грн.

ТОВ «Iлiташ Тур» — 159 тис грн

ТОВ «Максiмум консалтинг» — 282 тис.грн

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Українське рейтингове агентство «УРА» — 32 тис.грн.

ПрАТ «Донiнформцентр» — 182 тис.грн

ТОВ «Укрстройтранс» — 161 тис.грн.

ТОВ «Транс-Iнвест» — 74 тис.грн.

ТОВ «Глобал медиа групп» — 145тис.грн.

ОРТ Медiа — 46тис грн.

ТОВ «Медіа мир інтернешнл» — 150 тис.грн.

— Iншi дрiбнi дебiтори сумою менш нiж 50 тис.грн — 343 тис грн.

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги за строком погашення:

-до 12 мiсяцiв — 502 тис.грн

-вiд 12 до 18 мiсяцiв —  614 тис.грн

-вiд 18 до 36 мiсяцiв — 597 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами — 303 тис.грн. склали контрагенти:

—       ТОВ «Ліга інфо» — 144 тис.грн.

—       ТОВ «Логіторг» — 105 тис.грн.

—       Інші дрібні кредитори — 54 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, а саме з податку на прибуток складає 1 тис грн..

 

До iншої поточної заборгованостi  в сумi 2178 тис грн вiдносяться:

— заборгованiсть ФСС з тимчасової втрати працездатностi по лiкарняним — 7 тис.грн.

— поворотня фiнансова допомога — 2171 тис.грн.

 

Залишок коштiв на рахунках в банкiв на кiнець 2016 року складає — 71 тис.грн.

 

Iншi оборотнi активи в сумi 78 тис грн включають суму податкових зобов’язань (48 тис.грн), податкового кредиту, непідтвердженого податковими накладними(30 тис.грн).

 

Власний капiтал товариства складає (-27912 тис грн), який сформовано з статутного капiталу 1 тис грн та непокритих збиткiв в сумi (-27913 тис грн.). Сума непокритих збиткiв збiльшилась за рахунок отриманого  збитку за звiтний перiод в сумi (-4032 тис грн.).

 

Зобов’язання товариства складають лише поточнi в сумi 35161 тис грн:

-векселi виданi — 1072 тис грн

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги — 26 446 тис грн

-за розрахунками з бюджетом — 36 тис грн

-за розрахунками зi страхування — 6 тис грн

-з оплати працi — 58 тис грн

— аванси одержані  — 107 тис.грн.

-iншi поточнi зобов’язання — 7436 тис грн.

 

Векселi виданi на кiнець звiтного року становить —  1072 тис.грн.

 

Кредиторська заборгованiсть перед постачальниками за товари, роботи , послуги в сумi 26 446 тис грн — це заборгованiсть перед:

ТОВ «Агро індастрі» — 157 тис.грн.

ТОВ «Аеро Констракт Інжиніринг» — 306 тис.грн.

ТОВ «Аеро Трейдінг Компані» — 128 тис.грн.

ТОВ «Боско тренд» — 142 тис.грн.

ТОВ «Гранд капітал» — 643 тис.грн.

ТОВ «Евро маркетинг» — 133 тис.грн.

ТОВ «Чайка всесвіт плюс» — 124 тис.грн.

ТОВ «ВО Iлiташ» — 10 753 тис грн

ПП «Фiрма «Хелп» — 3146 тис грн

ТОВ «Сезам-2007» — 1478 тис.грн.

ПрАТ «Донмашобладнання» — 622 тис грн

ТОВ «Контракт Iндастрi» — 464 тис грн

ТОВ «Альфара» — 139 тис грн

ТОВ «Донбудкомплект» — 271 тис грн

ТОВ «Канремторг» — 112 тис грн

ТОВ «Донiнформцентр» — 65 тис грн

ТОВ «Укрзовнiшiнформ» — 98 тис.грн

Міжнародний медіа центр СТБ — 312тис.грн

ТОВ «Омикрон плюс» — 374тис.грн.

-Iншi дрiбнi кредитори сумами менш нiж 50 тис.грн на загальну суму 1 947 тис грн.

Кредиторська заборгованiсть перед іноземними постачальниками за товари, роботи , послуги в сумi  5 032 тис грн — це заборгованiсть перед  компанією Reuters Eastem Europe Limited — 392 тис.грн. та Sрасе — Сommunication  — 4 640 тис.грн.

 

Заборгованiсть по розрахункам з бюджетом в сумi 36 тис грн:

-розрахунки по ПДФО — 6 тис грн

-розрахунки з ПДВ — 30 тис грн

Заборгованiсть по розрахункам зi страхування в сумi 6 тис грн ( розрахунки  по єдиному соцiальному внеску).

Заборгованiсть на кiнець року з оплати працi за грудень мiсяць  2016р.-58 тис.грн.

Аванси, одержані від дрібних кредиторів, склали суму 107 тис.грн.

Iншi поточнi зобов’язання в сумi 7436 тис грн складаються з:

— заборгованiсть з отманої поворотньої фiнансовї допомоги —  4 514тис.грн., а саме:

ПрАТ «Бетон Нова » — 1 020 тис.грн.

ТОВ «Бетон Нова Інтернешнл» -3 280 тис.грн.

ТОВ «Iлiташ» — 77 тис.грн.

ТОВ «Донінформцентр»» — 15тис.грн.

ТОВ «Східно -Український альянс» — 35тис.грн.

Торговельний будинок «Юзовський» — 87 тис.грн.

— інші зобов’язання за розрахунками з іноземними кредиторами у сумі 2 873 тис.грн.  це заборгованість перед компанією Grande Services Finance, LTD

-податковий кредит — 47 тис. грн.

— зобов’язання за розрахунками з підзвітними особами — 2 тис.грн.

 

Валюта балансу станом на 31.12.16 становить 7 249 тис. грн.

Директор ________________ Карпенко Тамара Володимирівна
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер ________________ Шумських Анна Василiвна
  (підпис)  

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01
Підприємство  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за ЄДРПОУ 23153143

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)

за 2016 рік

 

Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7259 9438
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (7147) (5884)
Валовий:

прибуток

2090 112 3554
     збиток 2095 (—) (—)
Інші операційні доходи 2120 701 1666
Адміністративні витрати 2130 (1543) (3545)
Витрати на збут 2150 (1741) (2078)
Інші операційні витрати 2180 (1561) (5114)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190
     збиток 2195 (4032) (5517)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (—) (—)
Втрати від участі в капіталі 2255 (—) (—)
Інші витрати 2270 (—) (—)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290
збиток 2295 (4032) (5517)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -9
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350
     збиток 2355 (4032) (5526)

 

  1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4032 -5526


III.
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 167 160
Витрати на оплату праці 2505 1239 1103
Відрахування на соціальні заходи 2510 277 412
Амортизація 2515 635 570
Інші операційні витрати 2520 9674 14376
Разом 2550 11992 16621 


ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 75 75
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 75 75
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (53760.000000) (73680.000000)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (53760.000000) (73680.000000)
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається Пiдприємством згiдно з П(С)БО 9 «Запаси».

Вiдображення собiвартостi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) в бухгалтерському облiку Пiдприємства здiйснюється згiдно з П(С)БО 16 «Витрати».

До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.

За звiтний перiод собiвартiсть склала — 7147 тис.грн.

 

Валовий прибуток складає 112 тис.грн

 

До складу iншiх операцiйних доходiв в сумi 701 тис грн увiйшли :

— доход вiд операцiйної оренди активiв — 34 тис грн

— дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi — 478 тис грн.

— отримані штрафи, пені — 184 тис.грн.

—  iншi надходження — 5 тис.грн.

 

Адмiнiстративнi витрати — 1 543 тис.грн.

Витрати за збут — 1 741 тис.грн

Iншi операцiйнi витрати в сумi 1 561 тис грн складаються з:

— витрати на покупку іноземної валюти — 11 тис.грн.

—  витрати вiд операцiйної курсової рiзницi — 1 050 тис грн.

— iншi витрати вiд операцiйної дiяльностi 500 тис грн.

 

Фiнансовий результат до оподаткування — (-4 032) тис.грн. (збиток)

Таким чином, пiдприємство за звiтний перiод 2016 р. отримало 4 032 тис.грн. збитку.

 

Директор ________________ Карпенко Тамара Володимирівна
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер ________________ Шумських Анна Василiвна
  (підпис)  

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01
Підприємство  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за ЄДРПОУ 23153143

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2016 рік

 

Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

Стаття Код рядка За звітнийперіод За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 11138 10037
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 284
Надходження від повернення авансів 3020 13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 184
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 (9347) (9948)
Праці 3105 (1055) (902)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (312) (448)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (501) (320)
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 (—) (9)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (250) (136)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (251) (175)
Витрачання на оплату авансів 3135 (106) (204)
Інші витрачання 3190 (—) (—)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 -1490
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:

відсотків

3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230 600
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255 (—) (—)
необоротних активів 3260 (—) (204)
Виплати за деривативами 3270 (—) (—)
Витрачання на надання позик 3275 (—) (1600)
Інші платежі 3290 (—) (—)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1204
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305 5237 4853
Інші надходження 3340
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (—) (—)
Погашення позик 3350 5732 1707
Сплату дивідендів 3355 (—) (—)
Інші платежі 3390 (—) (—)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -495 3146
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -481 452
Залишок коштів на початок року 3405 550 98
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2
Залишок коштів на кінець року 3415 71 550

 

Чистий рух коштiв Товариства за звiтний перiод склав -481 тис грн:

 

Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi:

надходження коштiв вiд:

— реалiзацiї робiт, послуг — 11 138 тис грн

— надходження вiд повернення авансiв — 13 тис.грн.

— надходження вiд боржникiв неустойки — 184 тис грн

витрачення коштiв на:

— оплату товарiв, робiт, послуг — 9 347 тис грн

— виплати працiвникам — 1 055 тис грн

— вiдрахування на соцiальнi заходи — 312 тис грн

— оплата податку на додану вартiсть — 250тис.грн.

— оплата iнших обов’язкових платежiв — 251 тис грн

— витрачання на оплату авансiв — 106 тис грн.

Чистий рух коштiв Товариства вiд операцiйної дiяльностi склалає 14 тис грн:

 

Рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi:

Отримання позик — 5 237 тис.грн.

Погашення позик — 5 732 тис.грн.

Чистий рух коштiв Товариства вiд фiнансової дiяльностi склалає  (-495) тис грн.

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв — 2 тис.грн.

Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду склав 71 тис грн — грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних  та iнших рахунках банкiв.

 

Директор ________________ Карпенко Тамара Володимирiвна
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер ________________ Шумських Анна Василiвна
  (підпис)  

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01
Підприємство  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за ЄДРПОУ 23153143

 

Звіт про власний капітал

за 2016 рік

 

Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1 -23881 -23880
Коригування:

Зміна облікової політики

4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 1 -23881 -23880
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -4032 -4032
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 -4032 -4032
Залишок на кінець року 4300 1 -27913 -27912

 

Сума власного капiталу на початок звiтного перiоду складала ( — 23 880) тис.грн. У поточному роцi власний капiтал зменшився за рахунок отриманого за результатами фiнансово-господарської дiяльностi збитку у сумi (-4 032 тис. грн.). На кiнець року сума власного капiталу складає (- 27 912 тис.грн.)

 

 

Директор ________________ Карпенко Тамара Володимирiвна
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер ________________ Шумських Анна Василiвна
  (підпис)  

 

  1. XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора — фізичної особи — підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЕККАУНТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків — фізичної особи) 30778330
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03150  м.Київ, вул. Велика Васильківська  буд. 97, оф. 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2319

25.04.2000

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів д/н

д/н

 

д/н

д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора Умовно-позитивна