Проекты решений ПрАТ «Заграва»

Проекти  рішень чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА», що відбудуться 29 квітня 2017р.

Питання порядку денного 1: Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання:

Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Темнік Дмитра Борисовича, секретарем чергових Загальних зборів акціонерів Шумських Анну Василівну.

Питання порядку денного 2: Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішень з цього питання:

Обрати лічильну комісію у складі: Спірідонова Вікторія Олександрівна – голова лічильної комісії, Бистров Андрій Васильович; Молодчик Євген Олександрович – члени лічильної комісії.

Питання порядку денного 3: Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства. Основні напрямки роботи у 2017році.

Проекти рішень з цього питання:

3.1 Затвердити  Звіт Директора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»  за 2016 рік.

 3.2. Визнати роботу Директора Товариства у 2016 році задовільною.

3.3. Погодитись з основними напрямками роботи в 2017 році у вигляді здійснення основного виду діяльності Товариства – виробництво телевізійних програм, діяльність у сфері телевізійного мовлення.

Питання порядку денного 4: Звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

       Проекти рішень з цього питання:

4.1 Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» за 2016рік.

 4.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році доброю.

Питання порядку денного 5: Звіт Ревізора Товариства про роботу у 2016 році  та його висновки з фінансової звітності. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проекти рішень з цього питання:

5.1 Затвердити звіт Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за 2016рік. Прийняти до уваги зауваження Ревiзора та не допускати зазначених помилок в бухгалтерському облiку та податковому обліку Товариства у майбутньому

  5.2. Визнати роботу Ревізора у 2016 році доброю.

Питання порядку денного 6: Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗАГРАВА» за 2016рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити фінансовий результат господарської діяльності Товариства за 2016 рік зі збитком у сумі (- 4032 тис. грн.)

Питання порядку денного 7: Про покриття збитку ПрАТ «УНТ «ЗАГРАВА».

 Проект рішення з цього питання:

7.1 Збиток, отриманий за результатами 2016 фінансового року у сумі (- 4032 тис.грн.), покрити прибутками наступних періодів.

7.2 Оскiльки за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi Товариство не отримало      прибуток,  дивiденди по акцiям не виплачувати.

Питання порядку денного 8:Про припинення повноважень члена Наглядової ради Келя А.П.

Проект рішення з цього питання:

        Припинити повноваження члена наглядової ради Келя Андрія Петровича у зв’язку з поданою заявою.

Питання порядку денного 9: Про обрання члена Наглядової ради. Затвердження умов договору (контракту) з членом Наглядової Ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з новообраним членом Наглядової Ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».

      Проект рішення з цього питання:

      9.1. Оскільки обрання члена Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання не надається.

9.2. Затвердити запропоновані умови договору (контракту) з членом Наглядової ради ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Встановити, що за виконання обов’язкiв члена Наглядової ради передбачена винагорода у розмiрi, яка обумовлена контрактом.

9.3. Уповноважити Директора ПРАТ «УНТ «Заграва» Карпенко Т.В. на пiдписання договору (контракту) з новообраним членом Наглядової ради Товариства.

 

  Питання порядку денного 10: Про припинення повноважень Ревізора ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»

  Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Коровниченко Наталії Едуардівни у зв’язку з закінченням терміну повноважень.

Питання порядку денного 11: Про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».

      Проект рішення з цього питання:

      9.1. Оскільки обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування, проект рішення з цього питання не надається.

9.2. Затвердити запропоновані умови договору (контракту) з Ревізором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА».      Встановити, що за виконання обов’язкiв Ревізора Товариства передбачена винагорода у розмiрi, яка обумовлена контрактом.

9.3. Уповноважити Директора ПРАТ «УНТ «Заграва» Карпенко Т.В. на пiдписання договору  (контракту) з новообраним Ревізором Товариства.

Голова Наглядова рада

ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА»   _____________________    Шкіря Д.І.