Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ «Заграва»

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.04.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Кель Андрiй Петрович д/н  д/н   .  . 0.00000
Зміст інформації
Повноваження Члена наглядової ради Келя Андрiя Петровича (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 29.04.2017 р.(дата вчинення дiї 29.04.2017р. )  у зв’язку з поданою заявою за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 1 рiк 07 мiсяцiв 25 днiв. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (протокол вiд 29.04.2017р.).
29.04.2017 обрано Член наглядової ради Шкiря Iнна Iванiвна д/н  д/н   .  . 0.00000
Зміст інформації
Член наглядової ради Шкiря Iнна Iванiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дiї 29.04.2017)р.  замiсть Келя Андрiя Петровича.  Акцiями Товариства не володiє. Не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв. Не є незалежним директором.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на якiй обрано — 3 (три) роки.  Протягом останнiх п»яти рокiв обiймала посаду помiчника — консультанта народного депутата України.  Рiшення прийнято Черговими загальними зборами акцiонерiв ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (протокол вiд 29.04.2017р.)

 

29.04.2017 припинено повноваження Ревiзор Коровниченко Наталiя Едуардiвна д/н  д/н   .  . 0.00000
Зміст інформації
Повноваження Ревiзора Коровниченко Наталiї Едуардiвни (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних    ) припинено 29.04.2017 р.(дата вчинення дiї 29.04.2017р. )  у зв’язку з закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — 3 (три) роки. Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (протокол вiд 29.04.2017р.)
29.04.2017 обрано Ревiзор Коровниченко Наталiя Едуардiвна д/н  д/н   .  . 0.00000
Зміст інформації
Ревiзор Коровниченко Наталiя Едуардiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних ) обрано 29.04.2017 р.(дата вчинення дiї 29.04.2017р.).  Посадова особа обрана на ту саму посаду.   Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу — 3 (три) роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — начальник фiнансової служби ТОВ «ВО «Iлiташ», начальник фiнансової служби ТОВ «ЛIГА IНФО», ревiзор ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА». Рiшення прийнято Черговими загальними зборами ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (протокол вiд 29.04.2017р.).

 

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.05.2017 звільнено Головний бухгалтер Шумських Анна Василiвна д/н  д/н   .  . 9.33333
Зміст інформації
Головний бухгалтер Шумських Анна Василiвна (посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) звiльнено 03.05.2017 р.(дата вчинення дiї 03.05.2017р.)  у зв’язку з поданою заявою за власним бажанням. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.33333% на суму 70.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, 3 роки 05 мiсяцiв 27 днiв. Рiшення прийнято Директором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (наказ № 27 -к вiд 03.05.2017р.) .
03.05.2017 призначено Головний бухгалтер Савiна Тетяна Вiкторiвна ВЕ 497805 Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 26.12.2001 0.00000
Зміст інформації
Головний бухгалтер Савiна Тетяна Вiкторiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 497805 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 26.12.2001) призначено з 04.05.2017 р.(дата вчинення дiї 03.05.2017р.) замiсть Шумських Анни Василiвни. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «РОГАНСЬКИЙ»; головний бухгалтер ТОВ «ТОРГОВИЙ ДIМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ РIТЕЙЛ». Рiшення прийнято Директором ПРАТ «УНТ «ЗАГРАВА» (Наказ №28-к вiд 03.05.2017р.).